Home
UWAGA! Zmiana miejsca rozliczeń programów i innych działań profilaktycznych
Dział Profilaktyki
Wtorek, 12 Maj 2015 07:05

UWAGA! 

Rozliczenie z realizacji umów odbywa się w budynku przy ul. Metalowej 5 w pokoju nr 12 w godz. 7.30-15.30, tam należy dostarczyć kompletne sprawozdanie wraz z rachunkiem.

 

 
Schematom STOP
Informacje MZPITU
Środa, 29 Kwiecień 2015 11:36

Informujemy, że ruszyła strona projektu "Schematom STOP".

Zapraszamy do odwiedzin, oto link:  http://www.schematomstop.olsztyn.pl/

 

 
Nabór na wolne stanowisko pracy
Informacje MZPITU
Środa, 08 Kwiecień 2015 13:09

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8 

10-225 Olsztyn


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Opiekun zmiany        

w Izba Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych

                         

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie: średnie

b) staż pracy: 

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d) obywatelstwo polskie

2. Wymagania pożądane:

a)     obsługa komputera

b)     odporność na stres

c)     dyspozycyjność

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a) sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym,

b) udzielanie osobom nietrzeźwym świadczeń  higieniczno-sanitarnych,

c) dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe,

d) prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera,

e) przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych,

f) przyjmowanie wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,

g) wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – curriculum vitae,

b) list motywacyjny

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

       (do pobrania na stronie www.mzpitu.pl w zakładce dokumenty) 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

w terminie  do dnia  22.04.2015r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).


 

 

 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - 2014 rok
Dział Profilaktyki
Czwartek, 02 Kwiecień 2015 07:47

Kliknij i pobierz druk sprawozdania 

 
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”
Dział Profilaktyki
Czwartek, 26 Luty 2015 09:33
W ramach realizacji pilotażowej części projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” PO KL, została zawarta Umowa Współpracy Partnerskiej na rzecz realizacji Międzyinstytucjonalnego i Międzysektorowego Modelu Współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy. Niniejszy dokument ustanawia zasady współpracy przy planowaniu, realizacji i ocenie wspólnych działań wspierająco-aktywizujących skierowanych do olsztyńskich rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizatorami Umowy są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Miejski Urząd Pracy, Centrum Integracji Społecznej, Warmińsko -Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,  Świetlica Terapeutyczna Nr 1, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” oraz Bank Żywności. 
 
W ramach współpracy sygnatariusze Umowy zobowiązali się do efektywnej pomocy w  rozwiązywaniu problemów rodzin wielodzietnych w oparciu o posiadany potencjał. Celem ułatwienia klientom dostępu do informacji na temat oferowanych form pomocy, na stronach internetowych ww. instytucji zostały umieszczone linki do stron internetowych wszystkich uczestników umowy.
 
Oto linki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - http://www.mops.olsztyn.prv.pl/ 
Miejski Urząd Pracy - https://www.olsztyn.mup.gov.pl/ 
Centrum Integracji Społecznej -  http://www.cisolsztyn.ubf.pl/news.php
Warmińsko - Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - http://www.warminsko-mazurska.ohp.pl/
Świetlica Terapeutyczna Nr 1 - http://www.e-bip.pl/start/23283
Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta - http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=49377
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” - http://www.arka.olsztyn.pl/
 
 

 
«PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 9