Ogłoszenie nr 4/2018

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

 

1.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

I.   TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW:

Projekt, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 26 stycznia 2018. 
Projekt, który wpłynie po terminie, nie będzie objęty procedurą konkursową.

II.   ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Szczegółowy opis zadań

3. Wzór projektu

4. Sprawozdanie końcowe

5. Oświadczenie VAT

6. Oświadczenie o danych

7. Karta oceny ofert

8. Stawki 2018

 

Uwaga zmiana stawek (do pobrania w załącznikach).