Nr konkursu 3/2018

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

 

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2018 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w ramach następujących zadań:

 

1.      Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych.

2.      Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

I.   TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 26 stycznia 2018 r.
Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

II.   ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Szczegółowy opis zadań

3. Wzór oferty

4. Sprawozdanie końcowe

5. Oświadczenia wzór

6. Oświadczenie VAT

7. Oświadczenie o danych

8. Karta oceny ofert

9. Stawki 2018

 

Uwaga zmiana stawek (do pobrania w załącznikach).