Informacja o wyniku naboru na stanowisko opiekuna

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Zespółu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

OPIEKUN ZMIANY W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ

- AMBULATORIUM DLA NIETRZEŹWYCH

 

Wymiar etatu 1/1      

                                  

  1. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

c)      nieposzlakowana opinia,

d)      wykształcenie: średnie.

  1. Wymagania pożądane:

a)      doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy - 5 lat,

b)      obsługa komputera,

c)     odporność na stres,

d)     dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość,

e)      umiejętność pracy w zespole.

  1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a)      sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym,

b)      dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe,

c)      dbanie o utrzymanie czystości na salach pacjentów,

d)      prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera,

e)      przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych,

f)      przyjmowanie wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,

g)      wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

  1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys – curriculum vitae,

b)      list motywacyjny

c)      kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r poz.902). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Kadrach Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy ul. Metalowej 5 (budynek Izby Wytrzeźwień) w terminie  do dnia  20.02.2018r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 089 533 12 90 w. 20

 

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun zmiany”.

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU