Ogłoszenie nr 5/2018

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2018 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w ramach następującego zadania:

 

1.      Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia oraz wartości rodzinnych poprzez organizację imprez, wydarzeń społeczno-kulturalnych adresowanych do mieszkańców Olsztyna.

 

I.   ADRESACI KONKURSU:

podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

II.   TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:

od 01.05.2018 r. do 30.06.2018 r.

II.   TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do dnia 13 kwietnia 2018 r.

IV.   ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Szczegółowy opis zadań

3. Wzór oferty

4. Sprawozdanie

5. Oświadczenie wzór

6. Oświadczenie VAT

7. Oświadczenie o danych

8. Miesięczna ewidencja godzin pracy realizatora

9. Karta oceny ofert