Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:

stanowisko ds. profilaktyki w Dziale Profilaktyki

umowa na zastępstwo na czas korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

                                                          

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe (kierunek pedagogika, nauki społeczne, psychologia)
 2. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. obywatelstwo polskie
 1. Wymagania pożądane:
 1. komunikatywność
 2. staż pracy 3 lata
 3. umiejętność planowania i ustalania celów
 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. merytoryczna i techniczna obsługa programów profilaktycznych (analiza ofert, przygotowywanie umów i opiniowanie sprawozdań),
 2. tworzenie, prowadzenie i wspieranie realizacji programów oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki środowiskowej,
 3. opracowywanie diagnoz społecznych i tworzenie w oparciu o nie projektów profilaktycznych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. referencje,
 7. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą :


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

w terminie  do dnia  19.04.2018r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. profilaktyki”

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

 

 

 

                                                                                                         Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU