Dyrektor Miejskiego Zespółu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Opiekun zmiany w Izbie Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych

Wymiar etatu 1/1

 

umowa na czas zastępstwa na czas długotrwałego zwolnienia lekarskiego (z możliwością dalszego zatrudnienia)

praca zmianowa od 7:30 do 19:30 oraz od 19:30 do 7:30, także w niedzielę i święta     

                       

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie: średnie.
 1. Wymagania pożądane:
 1. doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy - 5 lat,
 2. obsługa komputera,
 3. odporność na stres,
 4. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość,
 5. umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy min.:
 1. sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym,
 2. dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe,
 3. dbanie o utrzymanie czystości na salach pacjentów,
 4. prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera,
 5. przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych,
 6. przyjmowanie wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
 7. wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r poz.902). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Kadrach Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy ul. Metalowej 5 (budynek Izby Wytrzeźwień) w terminie  do dnia  30.04.2018r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 089 533 12 90 w. 20

 

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun zmiany”.

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

 

                                                                                                         Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU