Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany przez Dyrektora MZPiTU ogłasza nabór na realizatorów wykonania czterech edycji  programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW:

Projekt, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 25 maja 2018 r.

Projekt, który wpłynie po terminie, nie będzie objęty procedurą konkursową.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

 

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Zał. 1 opis zadania konkursowego

3. Zał. 2 wzór oferty

4. Zał. 3 oświadczenie o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT

5. Zał. 4 oświadczenie o poufności informacji i danych

6. Zał. 5 oświadczenie Zleceniobiorcy

7. Zał. 6 sprawozdanie końcowe