Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:

Psycholog w Dziale Profilaktyki Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży

Wymiar etatu 3/4 etatu

                                                                                                                                                        

 1. Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie: wyższe: psychologiczne,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      obywatelstwo polskie.

 1. Wymagania pożądane:

a)      staż pracy: 3 lata,

b)      dobra organizacja pracy,

c)      zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,

c)      odpowiedzialność,

c)      umiejętność pracy w zespole.

 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a)      udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom po przeżytej traumie, głównie doświadczających przemocy i ich rodzinom oraz opiekunom,

b)      prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań psychoedukacyjnych,

c)      przeprowadzanie diagnozy psychologicznej,

d)      konstruowanie planu pomocy dziecku w oparciu o wykonaną diagnozę,

e)      prowadzenie dokumentacji psychologicznej.

 
 1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys – curriculum vitae,

b)      list motywacyjny,

c)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna zmiany w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Kadrach Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy ul. Metalowej 5 (budynek Izby Wytrzeźwień) w terminie  do dnia 4.07.2018r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 089 533 12 90 w. 20

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko psycholog”.

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzpitu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU