Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:

REFERENT/SPECJALISTA DS. PŁAC

W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

 

Wymiar etatu : 1/1

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2018 r.     

                                              

 1. Wymagania niezbędne:

a)     Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub ekonomiczne studia wyższe i praktyka w księgowości

b)     niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

c)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)     obywatelstwo polskie,

e)     umiejętność korzystania z przepisów prawa,

f)     biegła  obsługa  programów  Microsoft i specjalistycznych programów księgowych,

g)     umiejętność analitycznego myślenia,

h)     dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

i)     dobra organizacja pracy,

j)     umiejętność pracy w zespole,

k)     komunikatywność.

 1. Wymagania pożądane:

a)     2-letnie doświadczenie w pracy w komórce finansowo-księgowej w jednostkach administracji publicznej

b)     znajomość programu księgowego Comarch Optima,

 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a)     prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, zasiłków oraz terminowe sporządzenie list płac,

b)     prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie deklaracji ZUS,

c)     prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatku od wypłaconych wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,

d)     sporządzanie deklaracji do PFRON oraz sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,

e)     sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych,

f)     dokonywanie przelewów do faktur, rachunków, delegacji, zaliczek, kosztów postępowania administracyjnego i innych należności,

g)     rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,

h)     księgowanie list płac, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych.

 1. Wymagane dokumenty:

a)     życiorys – curriculum vitae,

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)     kserokopie świadectw pracy,

e)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)     referencje, jeżeli kandydat posiada,

g)     kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

h)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe.

i)     Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. płac                   w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu                           i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych               i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres:

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8 10-225 Olsztyn

 z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko referent/specjalista ds. płac”

w terminie  do dnia 23.07.2018r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 089 533 12 90 w. 20

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzpitu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU