Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:  specjalista ds. organizacyjnych w Dziale Terapii

umowa na zastępstwo

wymiar etatu: ¾ -1

                                                          

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe
 2. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. obywatelstwo polskie
 1. Wymagania pożądane:
 1. preferowane kierunki wykształcenia: pedagogika, nauki społeczne, psychologia
 2. staż pracy 3 lata
 3. komunikatywność, empatia, sumienność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność

 

 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. obsługa administracyjna Działu Terapii (udzielanie klientom informacji o ofercie MZPiTU dla osób uzależnionych, prowadzenie rejestru klientów, zakładanie kart,  umawianie spotkań z terapeutami, sprawdzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania instytucji dotyczące osób korzystających z terapii, sporządzanie zaświadczeń, sprawozdań i statystyk),
 2. współpraca pomiędzy poszczególnymi działami jednostki,
 3. prowadzenie ewidencji ruchu materiałów w magazynie gospodarczym (w tym przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynu),
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

    (do pobrania na stronie www. mzpitu.pl)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty                              ds. organizacyjnych w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu                             i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych                     i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres siedziby Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8                    w terminie  do dnia 18.01.2019r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 089 533 12 90 w. 20 (kadry)

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty                                       ds. organizacyjnych”.

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość spotkania z wybranymi kandydatami w oparciu o złożone dokumenty.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzpitu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

 

                        Błażej Gawroński

                    Dyrektor MZPiTU

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE