P R O T O K Ó Ł z dnia 16.04.2019 r.
z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.