P R O T O K Ó Ł z dnia 13.06.2019 r.

 

z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych

 w otwartym konkursie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

 

 

Protokół