Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2019

Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Olsztynie

z dnia 06.09.2019 r.

 

 

Ogłoszenie nr 10/2019

 

 

 

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

 

ogłasza nabór na realizatorów wykonania zadania z zakresu oddziaływań korekcyjno-

-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w trybie umowy zlecenia

 

I.  Termin realizacji zadań:

od 01.10.2019 r. do 13.12.2019 r.

 

II.  Warunki realizacji zadań:

1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 2.

2.  Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Olsztyna.

2 a. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, niebędącej mieszkańcem Olsztyna, Dyrektor może wyrazić zgodę na jej uczestnictwo w programie. Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie spełniać musi wymogi stawiane dla odbiorców programu. Decyzja Dyrektora odmawiająca dopuszczenia osoby zainteresowanej, musi zostać uzasadniona i jest ostateczna od chwili jej wydania.

3. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez Dyrektora MZPiTU
w Olsztynie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony w szczególności: zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.

4. Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Komisję konkursową jest zobowiązany złożyć zaktualizowany projekt.   

 

III. Realizacja poszczególnych zadań

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

1.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

01.10.2019 r. - 13.12.2019 r.

 

IV. MZPiTU zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania konkursu przed upływem terminu składania projektów.

2. Przedłużenia terminu składania projektów i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

V. Warunki składania projektów:

1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

2. Projekt należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny.

3. Jedna osoba może złożyć tylko jedną propozycję w ramach zadania.

4. MZPiTU finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe).

5. Projekt powinien być opatrzony czytelnym podpisem realizatora - wnioskodawcy, złożony wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach, w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:

– nazwa programu;

- numer ogłoszenia;

- wnioskowana kwota.

5. Projekt, który wpłynie po terminie (po 20.09.2019 r.) nie będzie objęty procedurą konkursową.

6. Złożenie projektu nie stanowi zobowiązania po stronie Zleceniodawcy do podpisania umowy z Wnioskodawcą.

7. Dokumenty niekompletne, a złożone w terminie podlegają uzupełnieniu zgodnie z powyższymi przepisami, po wezwaniu do uzupełnienia braków w terminie 3 dni.

8. Złożone projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

 

ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM:

  1. Oświadczenie, że zadanie będzie realizowane poza godzinami pracy etatowej realizatora-wnioskodawcy.
  2. Oświadczenie o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT (zał. nr 3).
  3. Oświadczenie o poufności informacji i danych (zał. nr 4).
  4. Oświadczenie Zleceniobiorcy (zał. nr 5).
  5. Kwalifikacje realizatorów programu oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania.
  6. Kontrakt.
  7. Listy obecności.
  8. Karta wstępnej indywidualnej diagnozy do uczestnictwa w programie.
  9. Karta obserwacji.
  10. Ankiety ewaluacyjne

Składający oświadczenia wskazane w pkt. 1-2 powyżej jest zobowiązany do zawarcia
w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

VI. Odrzuceniu podlegają projekty:

1. Złożone po terminie.

2. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

4. W których braki nie zostały uzupełnione w terminie określonym w pkt. V ust. 7.

 

VII. Ocena projektów

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2. Termin wyboru projektu nastąpi z chwilą opublikowania na stronie www.mzpitu.pl oraz na BIP MZPiTU informacji o rozstrzygnięciu konkursu na realizatorów, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy
ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78, wew. 12.

3. Komisja rozpatruje projekty w ciągu 5 dni licząc od następnego dnia roboczego po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

6. Komisja przygotowuje rekomendacje projektów i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.

7. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z realizatorami, których projekty uzyskały akceptację w postępowaniu konkursowym.

 

 

VIII. Złożone projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna:

a) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,

b) oferta została złożona na obowiązującym druku,

c) oferta została złożona, zgodne z ogłoszeniem konkursowym,

f) oferta została własnoręcznie podpisana,

g) oferta zawiera wymagane załączniki.

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

 

2. Ocena merytoryczna:

a) Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania i jej spójności z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).

c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie

d) Ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

IX. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu

1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest odwołanie złożone do Dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

X. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletny projekt w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:

- osobiście, w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy ul. Al. Wojska Polskiego 8.

- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do MZPiTU.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy ul. Al. Wojska Polskiego 8.  tel. 89 535 77 78.

 

 

XI. Terminy

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW:

Projekt, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 20.09.2019 r.

Projekt, który wpłynie po terminie, nie będzie objęty procedurą konkursową.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu na realizatorów nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia składania projektów.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.pl, a szczegółowe informacje
o poszczególnych projektach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.

3. Do terminu rozstrzygnięcia konkursu zastosowanie znajdują przepisy ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459). 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Załącznik Nr 1 – opis zadania konkursowego,

2. Załącznik Nr 2 – wzór projektu,

3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT,

4. Załącznik Nr 4 – oświadczenie o poufności informacji i danych,

5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie Zleceniobiorcy,

6. Zarządzenie Dyrektora MZPiTU nr 10/2019

 

 

 

 

 

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński