Rekrutacja zakończona. Wszystkim osobom, które zgłosiły chęć udziału wysłano maila z informacją o zakwalifikowaniu. 

 

Szkoła Animatorów Profilaktyki

  • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w placówkach realizujących programy profilaktyczne.
  • Szkolenie obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. 
  • Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej „MROWISKO”, posiadającego status Niepublicznego Zakładu Kształcenia Nauczycieli.
  • Do chwili obecnej odbyło się 20 edycji Szkoły Animatorów Profilaktyki, przeszkolono ponad 500 animatorów.

 

Tematyka poszczególnych bloków szkoleniowych:

 I blok zajęć szkoleniowych

- Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań
Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych
- Praca nad sobą
Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.
Termin: 14-15 listopada 2019 r., godz. 8-16
 

 II blok zajęć szkoleniowych

– Dialog Motywujący Cz. I
Wykłady i warsztaty z tematu: Praca z jednostką. Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, zbieranie danych i postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, kształtowanie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych
Termin: 29-30 listopada 2019 r., godz. 8-16

 

 III blok zajęć szkoleniowych

- Praca z grupą
Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

 Termin: 4-5 grudnia 2019 r., godz. 8-16
 

 IV blok zajęć szkoleniowych

- Profilaktyka w praktyce 
.Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.
Termin: 9-10 grudnia 2019 r.
 

V blok zajęć szkoleniowych

- Dialog Motywujący Cz. II 
Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany - model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

Termin: 16-17 grudnia 2019 r., godz. 8-16

*Kolejność realizacji poszczególnych bloków zajęć może ulec zmianie

 

Trenerzy:

Zygmunt Medowski – specjalista psychoterapii uzależnień, trener i superwizor POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO ( www.ptdm.eu ), członek Motivatonal Interviewing Network of Trainers, członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Narkomanii, Członek GKRPA w Gdańsku, więcej informacji, nauczyciel akademicki, autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Grzegorz Kędzioł – specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego MROWISKO w Sopocie (ośrodek posiada status placówki stażowej), nauczyciel akademicki, autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych. Certyfikowany realizator programów FRED GOES NET oraz CANDIS. Wiceprzewodniczący Zarządu Towarzystwa MROWISKO.

Aleksandra Chalimoniuk – terapeutka w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym MROWISKO, certyfikowana realizatorka programów FRED GOES NET, CANDIS oraz PROGRAMu WZAMCNIANIA RODZINY, członkini zarządu Towarzystwa MROWISKO

Kaja Medowska – terapeutka w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym MROWISKO, certyfikowana realizatorka programów FRED GOES NET oraz PROGRAMu WZAMCNIANIA RODZINY, przewodnicząca zarządu Towarzystwa MROWISKO, koordynatorka programów pracy ulicznej „STREET BUS” i „KONTAKT BUS”.


Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 36, w godzinach 8-16.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Możliwość uczestnictwa we wszystkich blokach szkoleniowych jest warunkiem koniecznym, by rekrutować na szkolenie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnSuIRi1gJIh0Gf6Fl-3HLl5NOzXTHl3fvKM2wBK7GGUvGOg/viewform?usp=sf_link

 

Rekrutacja trwa do 6 listopada 2019 r, jednak osoby zdecydowane zapraszamy do jak najszybszego wysłania formularza.

O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, najpóźniej do dn. 8.11.2019 r.

 

Pierwszeństwo udziału mają osoby, które:

- pracują z dziećmi, młodzieżą w olsztyńskich placówkach,

- podejmują działania profilaktyczne lub mają możliwości organizacyjne by takie działanie podjąć,

- są gotowe do współpracy z MZPiTU w ramach realizacji działań profilaktycznych, zgodnych z potrzebami mieszkańców Olsztyna,

- nie korzystały dotychczas, lub korzystały w niewielkim stopniu ze szkoleń organizowanych i finansowanych przez MZPiTU.

Zachęcamy jednak wszystkie osoby zainteresowane do zgłoszeń, zakwalifikowanie do grupy szkoleniowej będzie uzależnione od wielkości zainteresowania szkoleniem.

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Dział Profilaktyki MZPiTU

tel. 89 535 77 78 wew. 14

profilaktyka@mzpitu.olsztyn.eu