• REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. Wszystkie zakwalifikowane na szkolenie zespoły otrzymały maila z prośbą o wypełnienie formularza. 

  Zapraszamy chętne 3- lub 4-osobowe zespoły do zgłaszania chęci udziału w szkoleniu, które odbędzie się 23-24 listopada 2019 r. w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 36, w godzinach - sobota: 10.00 - 19.00; niedziela 9.00 - 15.00.

  Informacje o programie:

  Program Wzmacniania Rodziny (PWR) jest skierowany do dzieci w wieku 10-14 lat i ich rodziców. W ramach spotkań każda z grup nabywa umiejętności życiowe i prospołeczne, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawcze, które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Pewne elementy programu to także przykład wczesnej interwencji, która wskazuje rodzicom sposoby reakcji i zachowania się w sytuacjach, gdy ich dzieci już podjęły zachowania problemowe.

  Program pozwala na ograniczenie poniższych czynników ryzyka:

  • w odniesieniu do rodziców: wymagające i odrzucające zachowania rodziców, słaba kontrola dziecka, zbyt surowa i nieadekwatna dyscyplina, brak dyscypliny i konsekwencji w zachowaniu rodziców, słaby przekaz na temat zasad rodzinnych. 
  • w odniesieniu do dzieci: brak pozytywnych celów, zła relacja z rodzicami / opiekunami, agresywne zachowania, negatywne wpływy rówieśnicze, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, słabe wyniki  w nauce.

  Wzmacniania także następujące czynniki chroniące:

  • w odniesieniu do rodziców: kształtowanie pozytywnych uczuć wobec dziecka, odpowiedni nadzór nad dzieckiem, umiejętność stawiania granic, kształtowanie postawy konsekwentnej, czytelne precyzowanie zasad domowych, oczekiwania odpowiednie do wieku i możliwości dziecka, wspierające zaangażowanie rodziny w rozwój dziecka, wyrażanie jasnych oczekiwań dotyczących używania substancji psychoaktywnych.
  • w odniesieniu do dzieci: kształtowanie pozytywnej orientacji na przyszłość, umiejętność odpierania presji rówieśniczej, umiejętność radzenia sobie z emocjami, kształtowanie empatii wobec rodziców, związek z pozytywną grupą młodzieży.

   

 • Program jest realizowany w dwóch zasadniczych cyklach – sesje podstawowe i przypominające.
  Warsztaty w zakresie sesji podstawowych odbywają się w okresie 7 tygodni z częstotliwością spotkań jeden raz w tygodniu po 2 godziny. Cykl zajęć przypominających trwa 4 tygodnie i może odbyć się w okresie 3-12 miesiący od zakończenia części podstawowej.
  Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży i rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej. Materiał dydaktyczny do zajęć warsztatowych to podręcznik z gotowymi scenariuszami wraz z edukacyjnym materiałem filmowym, który pozwala krok po kroku na kolejnych sesjach z rodzicami i ich dziećmi  poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów na przykładach typowych sytuacji rodzinnych, towarzyskich, które mają miejsce w codziennym życiu zarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego. Nieocenionym i najważniejszym elementem programu jest wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję.  Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, nad którymi pracują w domu, doskonaląc nabyte umiejętności. W warsztatach może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 12 rodzin. 

  Tematyka zajęć:
  Sesje dla rodziców:

  • Miłość i granice.
  • Ustalanie zasad domowych.
  • Promowanie dobrego zachowania.
  • Wyciąganie konsekwencji.
  • Budowanie mostów.
  • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych.
  • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

  Sesje dla młodzieży:

  • Cele i marzenia.
  • Docenić rodziców.
  • Radzenie sobie ze stresem.
  • Przestrzeganie zasad.
  • Radzenie sobie z presją rówieśniczą.
  • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele.
  • Prosząc innych o pomoc.

  Sesje rodzinne:

  • Wspieranie celów i marzeń.
  • Docenić członków rodziny.
  • Narady rodzinne.
  • Zrozumieć wartości rodzinne.
  • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny.
  • Rodzina a presja rówieśnicza.
  • Podsumowanie.
 • Szkolenie realizuje Ośrodek Szkoleniowy MARATON przy Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” na podstawie uprawnienia - Zaświadczenia Nr 26 / K / 12 wydanego przez Urząd m.st. Warszawy na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0052/1413/2011 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy Programu Wzmacniania Rodziny.
  Realizatorem programu może być osoba posiadająca wykształcenie pełne wyższe humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne. Z uwagi na metodykę prowadzenia zajęć w szkoleniu mogą wziąć udział tylko zespoły trzyosobowe. Szkolenie przebiega w formie warsztatowej i składa się z części teoretycznej trwającej dwa dni, oraz praktycznej – czyli przeprowadzenia jednego cyklu zajęć z rodzinami w ramach sesji podstawowych. 
  Szkolenie nadaje uprawnienie edukatora rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny, które są potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Superwizja nie stanowi obowiązkowego elementu realizacji programu, jednak każdy realizator może skorzystać z konsultacji trenerów programu. Każdy zespół prowadzący program jest objęty obowiązkiem sprawozdawczym. 
  Do realizacji warsztatów z rodzinami niezbędne są dwie sale, w których jednocześnie będą prowadzone zajęcia z rodzicami i osobno z dziećmi. W każdej z sal powinien być telewizor i odtwarzacz DVD lub komputer umożliwiający odtworzenie materiału filmowego. Dodatkowe materiały to podstawowe artykuły biurowe i papiernicze.

  Więcej informacji o programie pod linkiem:

  https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/program-wzmacniania-rodziny,20#wiecej-informacji-na-temat-programu

Chętne 3- lub 4-osobowe zespoły prosimy o zgłoszenia na adres: profilaktyka@mzpitu.olsztyn.eu, wraz z informacją o miejscu i możliwościach prowadzenia Pogramu Wzmacniania Rodziny w swoim miejscu pracy/ działalności.

Zgłoszenia pojedynczych osób nie będą brane pod uwagę. 

Rekrutacja zakończona

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Profilaktyki MZPiTU pod adresem email: profilaktyka@mzpitu.olsztyn.eu oraz tel 89 535 77 78 wew. 14