Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 8
10-225 Olsztyn

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy : 
STANOWISKO DS. WINDYKACJI
Wymiar czasu pracy ½ etatu


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie średnie,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) znajomość zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o finansach publicznych
f) biegła obsługa pakietu MS Office,

2. Wymagania pożądane:
a) wykształcenie wyższe,
b) 2 letni staż pracy na stanowisku związanym z windykacją,
c) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
d) umiejętność analitycznego myślenia,
e) terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
f) umiejętność korzystania z przepisów prawa.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) prowadzenie egzekucji należności budżetowych,
b) wystawianie tytułów wykonawczych,
c) wysyłanie wniosków o udostępnienie danych do właściwych instytucji,
d) prowadzenie korespondencji z urzędami skarbowymi i komornikami w zakresie wystawionych tytułów wykonawczych oraz dłużnikami,
e) prowadzenie postępowań w przedmiocie umorzenia lub rozłożenia na raty należności.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – curriculum vitae,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) referencje,
g) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.mzpitu.pl),
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.


5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego lub pocztą na adres:             

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn
w terminie  do dnia  21.04.2017r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. windykacji”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz     na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.
 

 

                                                                                                                                                                      Błażej Gawroński

                                                                                                                                                                       Dyrektor MZPITU