Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 8
10-225 Olsztyn

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Pomoc techniczna   

w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży
Wymiar etatu 1/2
                            
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie, profil informatyczny
b) doskonała znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci internetowych i konfiguracji systemów operacyjnych
c) dyspozycyjność
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) obywatelstwo polskie
2. Wymagania pożądane:
a)  wykształcenie wyższe informatyczne,
b)  doświadczenie w pracy na stanowisku  informatyka, programisty, projektanta, czy specjalisty ds. obsługi programów informatycznych, itp.
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) planowanie, kodowanie i tworzenie szaty graficznej oraz aktualizacja witryny internetowej,
b) zajmowanie się techniczną warstwą strony internetowej jednostki,
c) prowadzenie fanpage′a,
d) obsługa mediów społecznościowych
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – curriculum vitae,
b) list motywacyjny
c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
    (do pobrania na stronie www. mzpitu.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn
w terminie  do dnia  17.05.2017r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

                                                                                                                                                                  Błażej Gawroński

                                                                                                                                                                   Dyrektor MZPiTU