Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Opiekun zmiany  w Izba Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych

Wymiar etatu 3/4

                                                                      

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie
 2. staż pracy: 5 lat
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. obywatelstwo polskie
 1. Wymagania pożądane:

a)  obsługa komputera

b)  odporność na stres

c)  dyspozycyjność, odpowiedzialność, 

d)  umiejętność pracy w zespole

 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym,
 2. dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe,
 3. utrzymanie czystości na salach i dbanie o porządek na terenie Izby,
 4. prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera,
 5. przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych,
 6. przyjmowanie wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
 7. wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych.
 1. Warunki pracy:
 1. praca zmianowa 7.30-19.30, 19.30-7.30
 2. praca z tzw. trudnym klientem
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

    (do pobrania na stronie www. mzpitu.pl)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

w terminie  do dnia  25.05.2017r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU