Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany przez Dyrektora MZPiTU ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2017 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w ramach następującego zadania:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych na czas wypoczynku letniego – WAKACJE 2017.

TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 2 czerwca 2017 r. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

1. Zarządzenie konkursowe

2. Ogłoszenie konkursowe

3. Załącznik nr 1- opis zadania konkursowego

4. Załącznik nr 2- wzór obowiązującej oferty

5. Załącznik nr 3- wzór obowiązującego sprawozdania

6. Załącznik nr 4- wzór oświadczeń

7. Załącznik nr 5- oświadczenie o podatku VAT

8. Załącznik nr 6- oświadczenie o poufności danych

9. Karta oceny oferty