Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany przez Dyrektora MZPiTU ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na czas wypoczynku letniego – wakacje 2017

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW: Projekt, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 2 czerwca 2017 r.

Projekt, który wpłynie po terminie, nie będzie objęty procedurą konkursową.

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Załącznik nr 1- opis poszczególnych zadań

3. Załącznik nr 2- wzór oferty

4. Załącznik nr 3- wzór sprawozdania

5. Załącznik nr 4- oświadczenie o podatku VAT

6. Załącznik nr 5- oświadczenie o poufności danych

7. Karta oceny oferty