Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:

SPECJALISTA DS. PŁAC

W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

 

Wymiar etatu : 1                                                            

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: ukończone ekonomiczne studia wyższe i co najmniej 5-letnia praktyka w księgowości,
 2. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 6. biegła  obsługa  programów  Microsoft i specjalistycznych programów księgowych,
 7. umiejętność analitycznego myślenia,
 8. dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 9. dobra organizacja pracy,
 10. umiejętność pracy w zespole,
 11. komunikatywność.
 1. Wymagania pożądane:
 1. znajomość programu księgowego Comarch Optima,
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.
 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, zasiłków oraz terminowe sporządzenie list płac,
 2. prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie deklaracji ZUS,
 3. prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatku od wypłaconych wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 4. sporządzanie deklaracji do PFRON oraz sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 5. sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych,
 6. dokonywanie przelewów do faktur, rachunków, delegacji, zaliczek, kosztów postępowania administracyjnego i innych należności,
 7. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 8. księgowanie list płac, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. referencje,
 7. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.mzpitu.pl),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą :


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

w terminie  do dnia 19.06.2017r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. płac”.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU