Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 8
10-225 Olsztyn

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


Opiekun zmiany                 

w Izba Wytrzeźwień - Ambulatorium dlaNietrzeźwych
Wymiar etatu 1/1

                            
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: średnie
b) staż pracy: 5 lat
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) obywatelstwo polskie

2. Wymagania pożądane:
a)  obsługa komputera
b)  odporność na stres
c)  dyspozycyjność, odpowiedzialność, 
d)  umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym,
b) dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe,
c) utrzymanie czystości na salach i dbanie o porządek na terenie Izby,
d) prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera,
e) przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych,
f) przyjmowanie wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
g) wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

4. Warunki pracy:
a) praca zmianowa 7.30-19.30, 19.30-7.30
b) praca z tzw. trudnym klientem

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – curriculum vitae,
b) list motywacyjny
c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
(do pobrania na stronie www. mzpitu.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn
w terminie  do dnia  31.07.2017r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 

                                                                                                                                           Błażej Gawroński
                                                                                                                                           Dyrektor MZPiTU