Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany przez Dyrektora MZPiTU ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2017 r. w zakresie następujących zadań:

1.   Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych

2.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

I. Postawa prawna: Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 pkt. 1,2,3 i 4 art. 13 pkt. 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 roku poz. 1916).

II. Adresaci konkursu: Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

III. Termin realizacji zadań: od 1.09.2017 r. do 15.12.2017 r.

IV. Termin składania ofert: 17.08.2017 r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

1. Zarządzenie Dyrektora

2. Ogłoszenie konkursowe

3. Zał. 1 Szczegółowy opis zadań

4. Zał. 2 Wzór Oferty

5. Zał. 3 Sprawozdanie końcowe

6. Zał. 4 Oświadczenia wzór

7. Zał. 5 Oświadczenie VAT

8. Zał. 6 Oświadczenie o danych

9. Karta oceny oferty