Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2017 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w ramach następującego zadania:

  1. Organizacja i przeprowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do grup podwyższonego ryzyka, mające na celu integrację, pogłębianie więzi i dobrych relacji w środowisku lokalnym;

 

Termin składania ofert :

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 r.

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór ofery

3. Oświadczenie

4. Oświadczenie o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT

5. Oświadczenie o poufności informacji i danych

5. Karta oceny oferty