Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Opiekun zmiany
w Izbie Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych

Wymiar etatu 1/1                                         

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie: średnie

b)      staż pracy: 5 lat

c)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d)      obywatelstwo polskie

  1. Wymagania pożądane:

a)      obsługa komputera

b)      odporność na stres

c)      dyspozycyjność

  1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a)      sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym,

b)      dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe,

c)      prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera,

d)      przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych,

e)      przyjmowanie wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,

f)      wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

  1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys – curriculum vitae,

b)      list motywacyjny

c)      kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn w terminie  do dnia  10.01.2018r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun zmiany”.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

 

                                     Błażej Gawroński

                                     Dyrektor MZPiTU