Nr konkursu 2/2018

 

 

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2018 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w ramach następujących zadań:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na czas wypoczynku zimowego – ferie 2018.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Szczegółowy opis zadań

3. Wzór oferty

4. Sprawozdanie końcowe

5. Oświadczenie wzór

6. Oświadczenie VAT

7. Oświadczenie o danych

8. Karta oceny ofert