Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany przez Dyrektora MZPiTU ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2017 r. w zakresie zad. 4 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w ramach następującego zadania: organizacja i przeprowadzenie imprez plenerowych promujących zdrowy, bezpieczny styl życia, wartości rodzinne, integrujących środowisko lokalne, adresowane do wszystkich grup wiekowych

I. Postawa prawna: Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 pkt. 1,2,3 i 4 art. 13 pkt. 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 roku poz. 1916).

II. Adresaci konkursu: Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

III. Termin realizacji zadań: od 26.05.2017 r. do 18.06.2017 r.

IV. Termin składania ofert: 25.05.2017 r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty

3. Sprawozdanie końcowe

4. Wzór oświadczenia

5. Oświadczenie o podatku VAT

6. Oświadczenie o poufności danych

 

• Ogłoszenie konkursowe dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowi u publicznym

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany przez Dyrektora MZPiTU ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2017 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w ramach następującego zadania: 1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych na czas wypoczynku letniego – WAKACJE 2017.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 2 czerwca 2017 r.

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 7/ 2017 Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z dnia 15.05.2017 r.

2. Ogłoszenie konkursowe

3. Załącznik nr 1- opis zadania konkursowego

4. Załącznik nr 2- wzór obowiązującej oferty

5. Załącznik nr 3- wzór obowiązującego sprawozdania

6. Załącznik nr 4- wzór oświadczenia

7. Załącznik nr 5- oświadczenie o podatku VAT

8. Załącznik nr 6- oświadczenie o poufności danych

9. Karta oceny oferty

 

 

• Ogłoszenie dla innych podmiotów (osoby fizyczne) - niewymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym

 

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany przez Dyrektora MZPiTU ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na czas wypoczynku letniego – wakacje 2017

Projekt, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 2 czerwca 2017 r.

Projekt, który wpłynie po terminie, nie będzie objęty procedurą konkursową.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Załącznik nr 1- opis poszczególnych zadań

3. Załącznik nr 2- wzór oferty

4. Załącznik nr 3- wzór sprawozdania

5. Załącznik nr 4- Oświadczenie o podatku VAT

6. Załącznik nr 5- Oświadczenie o poufności danych

7. Karta oceny oferty